پارتکس در بایگانی

فهرست نویسی و ایمن سازی

 صنایعی مانند لاستیک، مواد غذایی، فلزات و صنایع شیمیایی باید تجهیزات، ابزار و سایر موارد لازم برای فعالیت روزانه خود را شماره گذاری کنند. به طور مشابه، هر جا که محدودیت دسترسی اعمال می شود، شماره گذاری لازم است: کنتورها، کنتورهای آب و گاز، تانکرها، مخازن سوخت، هیدرانت ها، خاموش کننده ها و غیره.

فهرست

شماره گذاری مناسب دارایی های ثابت امکان نگهداری سریع و آسان سوابق را فراهم می کند و می تواند کمک قابل توجهی به انبارداری و نگهداری موجودی کند. همچنین استفاده از اسکنرها را تسهیل می کند، زیرا شماره ها ممکن است شامل بارکد یا کدهای QR باشند.